OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.01.2021 roku o godz. 12,00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, sala nr 106 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonych w miejscowości Wodzisław Śląski, przy ul. Szybowa 1;

1. nieruchomości nr KW GL1W/00004933/8 składająca się z działki nr 1907/54 o powierzchni 3.517 m2, na której znajduje się zabudowa usługowo produkcyjna z zapleczem socjalno-magazynowym, zakładu rzeźniczo wędliniarskiego (ubojni bydła i zakładu przetwórstwa). Jest to teren ogrodzony, uzbrojony i zorganizowany. Zorganizowane przedsiębiorstwo obejmuje zespół budynków i budowli, niepodpiwniczonych, jedno i dwukondygnacyjnych, wzniesionych w technologii tradycyjnej murowanej, powierzchnia użytkowa zakładu wynosi ok. 1.183,40 m2,

2. działki o nr ew. 2343/54 będącej częścią nieruchomości nr KW GL1W/00019124/2 o powierzchni 4.812 m2, na której znajduje się część zabudowy zakładu rzeźniczo-wędliniarskiego (działka o powierzchni ok. 2139 m2), pozostała część działki to tereny zielone.
Opisane wyżej nieruchomości licytowane będą łącznie z uwagi na fakt, iż tworzą funkcjonalną oraz gospodarczą całość.

Właścicielem nieruchomości jest; Kaczyna Irmgarda Anna

– nieruchomość wskazana w pkt 1 obwieszczenia oszacowana jest na kwotę: 2 190 535,61 zł. Cena wywoławcza wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 642 901,71 zł.
– nieruchomość wskazana w pkt 2 obwieszczenia oszacowana jest na kwotę: 128 247,81 zł. Cena wywoławcza wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96 185,86 zł.

Łączna wartość oszacowania w/w nieruchomości wynosi 2 318 783,42 zł, zaś łączna cena wywołania wynosi 1 739 087,57 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 231 878,34 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Od 26 maja 2020 r. wznowiono przyjmowanie stron w kancelariiCzytaj więcej >>
+