OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26.11.2021 roku o godz. 10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym położonej w miejscowości Rogów, przy ul. Leśna 13 składającej się z działki gruntu o powierzchni 2004 m2 (nr działki 336/58) zabudowanej budynkiem administracyjno- socjalnym, obecnie użytkowanym jako hotel o powierzchni użytkowej 378,9 m2, budynkami garażowymi o powierzchni 68,4 m2, 54,7 m2, 121,5 m2, 49,5 m2 oraz wiatą o powierzchni zabudowy 185,0 m2. Prawo użytkowania wieczystego wpisane na rzecz dłużnika:

Kaczyna Irmgarda
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00055389/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 724 470,00 zł/brutto, zawiera podatek VAT.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 543 352,50 zł/ brutto, zawiera podatek VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 72 447,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W kancelarii prosimy o zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki oraz dezynfekcję rąk.
+