OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.06.2022r. o godz. 14.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 113 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

1. Nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr: GL1W/00001953/3 (obręb Marklowice Dolne, mapa 5, działki nr 1176/21, 1204/21, 421/22, 422/23, 423/24, 435/16, 436/13, 1388/15, 438/13, 439/15, 440/13, 1027/13, 1474/17, 1024/17, 1239/50, 1240/50, 1245/25, 1299/33, 1300/33, 1577/13, 1578/13) z składają się z 21 działek gruntowych. Działki nr 439/15, 438/13 i 1388/15 stanowią gospodarczą całość, położoną przy ul. Jabłoniowej 23. Działka nr 439/15 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 117,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Łączna powierzchnia wynosi 29.749 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o nr KW GL1W/00001953/3.
2. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej nr: KW GL1W/00042713/8 (obręb Marklowice Dolne, mapa 5, działki nr 1304/43, 1305/43), położona jest w Marklowicach przy ul. Jabłoniowej 23 i w rejonie ul. Bławatkowej o powierzchni 6.382 m2.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o nr KW GL1W/00042713/8.
Opisane wyżej nieruchomości stanowią własność dłużniczki:

SITEK IRENA
– Nieruchomość o nr KW GL1W/00001953/3 oszacowana jest na kwotę: 368 649,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 276 486,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 36 864,90 zł.
– Nieruchomość o nr KW GL1W/00042713/8 oszacowana jest na kwotę: 18.061,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13.545,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.806,10 zł.

Wadium należy uiścić w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomości można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.