OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.10.2022 roku o godz. 12.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Czyżowice, przy ul. Polna 46A składającej się z działki gruntu o powierzchni 4.334 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i zabudowaniami gospodarczymi z byłym kurnikiem. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną lokalną (szambo). Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: C62 MNI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opisana wyżej nieruchomość stanowi własność dłużnika:

Kikuła-Szczepaniak Grażyna
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00047886/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 476 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 357 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 47 600,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.