OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.11.2021 roku o godz. 11.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pszów, przy ul. Kościuszki 3B/5, o powierzchni 30,68 m2, składajacego się z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki. Lokal niezamieszkany. Stanowi własność dłużników:

Kruczek Stanisław Marian, Kruczek Bożena

Licytowany lokal posiada zbiór dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” w Rydułtowach
Prawo do licytowanego lokalu oszacowane jest na kwotę: 77 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

57 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 7 700,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W kancelarii prosimy o zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki oraz dezynfekcję rąk.
+