OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek na podstawie art. 1013 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2023 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości – niezabudowanej działce gruntu, nr ew. 858/401 o powierzchni 1.880 m2, położonej w miejscowości Syrynia; ul. Bukowska. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi głównie pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. W bliskiej odległości znajdują się tereny zalesione oraz pojedyncze punkty handlowe

i usługowe. Nieruchomość posiada bliski dostęp do drogi publicznej- ul. Bukowskiej. Nieruchomość posiada bliski dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowi własność dłużnika: Frydrych- Dybczak Grażyna Barbara
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00036483/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 743,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę:
13 371,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2 674,30 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu,
że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.