OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucjii z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.12.2021 roku o godz. 10,00 w kancelarii komornika:

 

PIERWSZA LICYTACJA

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości – działki gruntu o powierzchni 5.605 m2, położonej w miejscowości Mszana, przy ul. Konopnickiej stanowiącej własność dłużnika:

Stęchły Czesław
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00022830/8.
Udział w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 11.750,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 8.81250 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.175,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W kancelarii prosimy o zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki oraz dezynfekcję rąk.
+