OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
Mirosław Szostek
Kancelaria Komornicza, Jana 7/1, Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 4102332 / fax. 32 4102332
Sygnatura: Km 1738/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 17.05.2022 r. od godziny 10:00 do dnia 24.05.2022 r. do godziny 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie uproszczonym ustalonym w art. 10136§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. art. 9861 – 98611 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości położonej przy Jana Pawła II oraz Powstańców Śląskich, Skrzyszów, 44-348 Godów, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/00072645/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej
w miejscowości Skrzyszów, przy ul. Jana Pawła II oraz Powstańców Śląskich, której obszar wynosi 15.300 m2. Licytowana nieruchomość nie jest zabudowana. Nieruchomość położona jest w Skrzyszowie gm. Godów, w 2 niegraniczących ze sobą kompleksach działek. Działki nr 530/92, 532/92, 858/92, 531/92, 533/92, 860/92, 857/92 i 859/92 [dalej: działki MN] tworzą łącznie prostokąt o długości ok. 340 m i szerokości ok. 24 m północną krawędzią przylegający do
ul. Powstańców Śl. Ich sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny uprawiane rolniczo. Działki nr 546/92 i 547/92 [dalej: działki PU] położone są w odległości ok. 600 m na południe (100 m na południe od ul. Jana Pawła II), tworzą prostokąt o wymiarach ok. 270 x 30 m. Sąsiedztwo stanowią tereny produkcyjne i tereny zieleni leśnej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o nr KW GL1W/00072645/9. Właścicielem 1/2 udziału we wskazanej nieruchomości jest: Kufka Beata. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2017.6558 z dnia 5 grudnia 2017 r. nieruchomość znajduje się w następujących strefach Planu: – działki nr: 857/92, 859/92 B7KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, – działki nr: 530/92, 532/92, 858/92, 531/92, 533/92, 860/92 B106MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy, – działki nr: 546/92, 547/92 B10PU – tereny produkcyjno-usługowe.

Suma oszacowania 1/2 udziału w prawie własności wynosi 253 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 zł. Zgodnie z art. 8671§ 1 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 350,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika: ING BSK 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu:
nr PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24.05.2022 o godzinie: 10.00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.