OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.09.2022 roku o godz. 11.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości – odrębnej własnościlokalu mieszkalnego o powierzchni 48,70 m2, który składa się z 2 pokojów, łazienki i kuchni, wszystkie w układzie przechodnim. Lokal znajduje się na poddaszu budynku, posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę oraz komórkę dostępną z łazienki.

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 9,6 m 2. Powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 58,30 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużników:

Wojtkowski Marek, Wojtkowska Wiesława
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00052145/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 64 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 48 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 400,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.