OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucjii z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2021 roku, o godz. 9:00 w kancelarii komornika położonej w Wodzisławiu Śląskim ul. Świętego Jana 7/1 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej-niezabudowanej położonej w miejscowości Marklowice, przy ul. Kormoranów o powierzchni 2.413 m2 stanowiącej własność dłużnika CZERNY BRONISŁAW posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o nr GL1W/00046132/9 (nr ewid. działki 777/17). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 30 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 ceny oszacowania tj. kwotę: 15 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 3 000,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację (w przypadku wpłaty na konto komornika liczy się data wpływu na rachunek komornika).

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia lub uiścić jedną piątą ceny nabycia, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Od 26 maja 2020 r. wznowiono przyjmowanie stron w kancelariiCzytaj więcej >>
+