OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.07.2022 roku o godz. 11.15 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 113 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości dłużnika położonych w miejscowości Wodzisław Śląski przy ul. Chrobrego 118, objętych Księgami Wieczystymi o nr: GL1W/00041640/8, GL1W/00041652/5, GL1W/00014115/1, GL1W/00000736/9 o łącznej powierzchni gruntu wynoszącej 2.946 m2, obejmującej działki nr 1971/254, 1163/256, 4843/256 i 2839/252, zabudowane budynkami; mieszkalno-usługowym, usługowym, garażem, w których znajdują się lokale użytkowe o powierzchni odpowiednio: 53,32 m2, 92,39 m2, 87,20 m2, lokal mieszkalny o powierzchni 134,63 m2 znajdujący się na piętrze, budynek domu przyjęć składający się z dużej sali z antresolą, pomieszczeniami socjalno-biurowymi, sanitarnymi o powierzchni 455,06 m2, garaż dwustanowiskowy o powierzchni 43,83 m2 oraz pomieszczeniami technicznymi. Przed frontem budynków znajduje się parking na kilka samochodów, od strony zaplecza teren placów gospodarczych utwardzony betonem. Kompleks nieruchomości znajduje się w pobliżu kościoła oraz szkoły. Posiada bezpośredni dostęp do ulicy Chrobrego. Wymienione nieruchomości licytowane są łącznie z uwagi na fakt, iż tworzą gospodarczą i funkcjonalną całość. Opisane wyżej nieruchomości stanowią własność dłużnika; Kowalska- Musiolik Bronisława
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/000000736/9, GL1W/00041640/8, GL1W/00041652/5, GL1W/00014115/1.
Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 770.329,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 577.746,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 77.032,90 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności