OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek podaje do publicznej wiadomości, że w dniach

od 12.06.2024 r. godz. 10:00 do 19.06.2024 r. godz. 10:00

 

w sprawie KM 2311/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej:kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym udziału dłużnika w wysokości 1⁄2 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Konopnickiej 18, 44-325 Mszana, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim,Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1W/00023586/9.

 

Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1⁄2 w prawie własności nieruchomości położonej w Mszanie ul. Konopnickiej 18, KW nr GL1W/00023586/9, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych nr 3826, 3828, 3825 o łącznej powierzchni 9973 m[2] zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 69,82 m[2] (do kapitalnego remontu), budynkiem gospodarczym i garażowym o powierzchni 24 m[2] oraz gospodarczym-stodoła o powierzchni 71 m[2]. Nieruchomość uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową ze studni oraz kanalizację sanitarną.

Suma oszacowania udziału dłużnika w wysokości 1⁄2 prawa własności wynosi 147 292,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3⁄4 sumy oszacowania i wynosi 110 469,38 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać w/w nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 729,25 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 12.06.2024 r. o godzinie 10:00 a zakończy się w dniu 19.06.2024 r. o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867 § 3 (1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem http://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienie do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Wraz z rękojmią licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Informujemy, że dnia 02.05.2024 r. (czwartek) kancelaria będzie nieczynna.
+