OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.04.2024 roku o godz. 9:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

dwóch udziałów (tworzących pełne prawo) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Radlinie, przy ul. Korfantego 30/1 o powierzchni 219,28 m2 usytuowanego na II oraz III kondygnacji budynku (I piętro i poddasze). Z lokalu funkcjonalnie wyodrębniono znajdujący się na I piętrze lokal usługowy o powierzchni 170,56 m2 oraz znajdujący się na poddaszu lokal mieszkalny o powierzchni 48,72 m2. Lokal usługowy zlokalizowany na I piętrze budynku składa się z czternastu pomieszczeń (w tym 2 pomieszczeń komunikacji oraz łazienki), posiada ponadto klatkę schodową prowadzącą do zlokalizowanego na parterze wiatrołapu oraz balkon. Lokal mieszkalny zlokalizowany na II piętrze budynku składa się z pięciu pomieszczeń (w tym 1 pomieszczenie komunikacji oraz łazienki), posiada ponadto klatkę schodową prowadzącą do zlokalizowanego na I piętrze lokalu usługowego. Lokal posiada dostęp do 3 pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w piwnicy budynku oznaczonych jako piwnice 1, 2, 3 i pomieszczenia komunikacji, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00057185/5.
Łączna kwota oszacowania obu udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Radlinie, przy ul. Korfantego 30/1 wynosi: 547 000,00 zł.
1. Udział w opisanym wyżej prawie w wysokości 3/4 stanowi własność Murzyńskiej Teresy.
Kwota oszacowania w/w udziału wynosi 410.250,00 zł.
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 273.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% oszacowania licytowanego udziału tj. kwotę w wysokości 41.025,00 zł.
2. Udział w opisanym wyżej prawie w wysokości 1/4 stanowi własność Fidos Urszuli.
Kwota oszacowania w/w udziału wynosi 136.750,00 zł.
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 91.166,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% oszacowania licytowanego udziału tj. kwotę w wysokości 13.675,00 zł.

Wadium należy złożyć w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.