OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.02.2021 roku o godz. 9.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

1. Nieruchomości objętej KW o nr GL1W/00004217/3 położonej w miejscowości Rydułtowy, przy ul. Ligonia 29 składającej się z działki gruntu o powierzchni 698 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 140,80 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 76 m2.
Właścicielem tej nieruchomości jest Michalski Grzegorz w całości.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski o nr GL1W/00004217/3.
2. Udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej o nr GL1W/00004259/9 składającej się z dwóch działek gruntowych o nr 1800/7 i 1797/7, o podłużnych kształtach stanowiących drogę dojazdową utwardzoną kamieniem do nieruchomości przy ul. Ligonia 29 i 31.

Właścicielem 4/8 udziału w tej nieruchomości jest Michalski Grzegorz.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski o nr GL1W/00004259/9.

– Nieruchomość o nr KW GL1W/00004217/3 oszacowana jest na kwotę:130 600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 87 066,66 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 13 060,00 zł
– Nieruchomość o nr KW GL1W/00004259/9 oszacowana jest na kwotę: 7 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4 733,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 710,00 zł
Łącznie rękojmia dla nieruchomości będących przedmiotem licytacji wynosi 13.770,00 zł.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Od 26 maja 2020 r. wznowiono przyjmowanie stron w kancelariiCzytaj więcej >>
+