OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.01.2024 roku o godz. 10,00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Wodzisław Śląski, przy ul. Dąbrówki 8B/4, o łącznej pow. 71,77 m2, na którą składa się lokal mieszkalny o pow. 64,98 m2 oraz pomieszczenie piwnicy o pow. 6,79 m2. Lokal znajduje się na 1 piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, łazienki, pomieszczenia WC, kuchni, przedpokoju oraz piwnicy, lokal nie jest zamieszkany i stanowi własność dłużnika:

Magiera Bogusław
posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00061007/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247 200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 185 400,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 24 720,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.