OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.10.2022 roku o godz. 9,00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomość położonej w Turzy Śląskiej ul. Ligonia 16 składającej się z działki gruntu powierzchni 853 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 243,54 m2. Działka położona w I linii zabudowy od ul. Ligonia, o regularnym prostokątnym kształcie i lekko nachylonym terenie, ogrodzona częściowo płotem stalowym. Plac wokół budynku oraz chodniki utwardzone kostką betonową. Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, telefoniczna, wodociąg, gazociąg (bez przyłącza), kanalizacja do szamba jednokomorowego z kręgów. Dojazd bezpośrednio od ul. Ligonia (droga asfaltowa) z urządzonym wjazdem z ulicy. Nieruchomość stanowi własność dłużników:

Kusz Natalia, Kusz Ryszard
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00034402/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 362 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 271 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 36 200,00 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.