OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 02.07.2021 roku o godz. 9,30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonych w miejscowości Godów, przy ul. Powstańców Śląskich 9 składających się z 2 dziełek gruntu o powierzchni, odpowiednio 1.593 m2 (GL1W/00022027/6) oraz 1.560 m2 (GL1W/00023338/6), łącznie 3.153 m2, zabudowanych budynkiem mieszkalnym z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 133,40 m2 stanowiących własność dłużników:

Górecka Aneta, Górecki Zbigniew
posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00022027/6 oraz GL1W/00023338/6.
Nieruchomość oznaczona nr KW;
– nr GL1W/00022027/6 oszacowana jest na kwotę 179 181,50 zł, cena wywołania wynosi 119.454,33 zł. (dwie trzecie sumy oszacowania)
– nr GL1W/00023338/6 oszacowana jest na kwotę 192 897,50 zł, cena wywołania wynosi 128.598,33 zł (dwie trzecie sumy oszacowania).

Z uwagi na fakt, iż nieruchomości tworzą funkcjonalną oraz gospodarczą całość, łączna suma oszacowania wynosi: 372 079,00 zł.

Łączna cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 248.052,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 37 207,90 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W kancelarii prosimy o zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki oraz dezynfekcję rąk.
+