OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.11.2020 roku o godz. 11.30 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonych w miejscowości Godów, przy ul. Powstańców Śląskich 9 składających się z 2 dziełek gruntu o powierzchni, odpowiednio 1593 m2 (GL1W/00022027/6) oraz 1560 m2 (GL1W/00023338/6), łącznie 3.153 m2, zabudowanych budynkiem mieszkalnym z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 133,40 m2 stanowiących własność

dłużników:
Górecka Aneta, Górecki Zbigniew

posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski nr GL1W/00022027/6 oraz GL1W/00023338/6.
Nieruchomość oznaczona nr KW;
– nr GL1W/00022027/6 oszacowana jest na kwotę 179 181,50 zł, cena wywołania wynosi 134.386,12 zł. (trzy czwarte ceny oszacowania)

– nr GL1W/00023338/6 oszacowana jest na kwotę 192 897,50 zł, cena wywołania wynosi 144.673,13 zł (trzy czwarte ceny oszacowania).
Z uwagi na fakt, iż nieruchomości tworzą funkcjonalną oraz gospodarczą całość, łączna suma oszacowania wynosi: 372 079,00 zł.
Łączna cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 279 059,25 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 37 207,90 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Od 26 maja 2020 r. wznowiono przyjmowanie stron w kancelariiCzytaj więcej >>
+