OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.12.2020 roku o godz. 13,00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 104 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Wodzisław Śląski, przy ul. Szybowej, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1W/00019124/2 a składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1979/57, 1981/54, 2343/54, 2344/54 z wyłączeniem wydzielonej z licytowanej nieruchomości działki nr 2343/54. Łączna powierzchnia działek będących przedmiotem licytacji oznaczonych nr 1979/57, 1981/54 oraz 2344/54 wynosi 31.167 m2. Wymienione działki są niezabudowane.

stanowiącej własność dłużnika: Kaczyna Irmgarda Anna

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 445.154,76 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 333.866,07 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 44 515,48 zł w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Od 26 maja 2020 r. wznowiono przyjmowanie stron w kancelariiCzytaj więcej >>
+