OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Mirosław Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.10.2020 roku o godz. 9,00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim sala nr 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

1. Nieruchomości objętej KW o nr GL1W/00004217/3 położonej w miejscowości Rydułtowy, przy ul. Ligonia 29 składającej się z działki gruntu o powierzchni 698 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 140,80 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 76 m2.

Właścicielem tej nieruchomości jest Michalski Grzegorz w całości.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski o nr GL1W/00004217/3.

2. Udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej o nr GL1W/00004259/9 składającej się z dwóch działek gruntowych o nr 1800/7 i 1797/7, o podłużnych kształtach stanowiących drogę dojazdową utwardzoną kamieniem do nieruchomości przy ul. Ligonia 29 i 31.

Właścicielem 4/8 udziału w tej nieruchomości jest Michalski Grzegorz.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisław Śląski o nr GL1W/00004259/9.

– Nieruchomość o nr KW GL1W/00004217/3 oszacowana jest na kwotę:130 600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 97 950,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 13 060,00 zł
– Nieruchomość o nr KW GL1W/00004259/9 oszacowana jest na kwotę: 7 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 325,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 710,00 zł
Łącznie rękojmia dla nieruchomości będących przedmiotem licytacji wynosi 13.770,00 zł.

Wadium neleży uiścić w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź też na rachunek bankowy tutejszej kancelarii nr 21 1050 1764 1000 0023 5335 4216 w ING Bank Śląski SA uznany najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Od 26 maja 2020 r. wznowiono przyjmowanie stron w kancelariiCzytaj więcej >>
+